Vanaf 1 september 2017 nieuw snelheidsplan van kracht

Vanaf 1 september 2017 van kracht

Op de gemeenteraad van 26 juni is het nieuwe snelheidsplan, dat van kracht zal zijn vanaf 1 september 2017, goedgekeurd. Concreet betekent dit dat de doorgangswegen (gemeentewegen) blijven 70 km/uur en de woonstraten en kleinere landelijke wegen is de snelheid 50 km/uur. Schoolomgevingen behouden de snelheid van 30km/u.

Het bestaande snelheidsplan dateerde al van 2006 en was niet meer aangepast aan de huidige noden om de verkeersveiligheid en het wooncomfort in Lummen maximaal te garanderen.

Het vernieuwde snelheidsplan werd opgesteld in samenspraak met de adviesraad voor verkeer en mobiliteit en sluit aan op de snelheidsregimes van de buurgemeentes. Het uitgangspunt is steeds geweest om de verkeersveiligheid te blijven garanderen en het wonen in de gemeente zo comfortabel en leefbaar mogelijk te maken.

Nieuw snelheidsplan

Waarom dit nieuwe snelheidsplan?

50 km/uur is de gangbare norm voor “de bebouwde kom”. Vandaag kunnen we niet meer spreken van “bebouwde kom”. Er is immers bijna overal bebouwing en daarom is het beter om het snelheidsregime te bekijken vanuit de terminologie “verbindingswegen en woonstraten”.

Omwille van dit veranderde straatbeeld (extra bebouwing), de herhaaldelijke meldingen van inwoners, het stijgende verkeer, wegen gelegen op het toeristisch fietsnetwerk en de veranderde visie van het snelheidsregime op gewestwegen (70km/uur als norm), was er nood aan een globale actualisering van het snelheidsplan.

Het is onlogisch dat het verkeer even hard mag rijden op goed uitgeruste gewestwegen als in woonstraten. Dit werkt sluipverkeer in de hand.

Feedback inwoners 

In 2014 werd via een langlopende enquête (1 jaar) naar de mening van de Lummenaar gevraagd. Hieruit bleek duidelijk dat een grote meerderheid van de respondenten (350 personen) voorstander was van een aanpassing naar 50 km/uur in de woonstraten en kleinere straten. Het snelheidsplan is daarom opgesteld op basis van 2 grote pijlers: de doorgangswegen in Lummen blijven 70 km/ uur en de overige wegen op enkele uitzonderingen (vb Industrie Gestel) na 50 km/u.

Aanpassing signalisatieborden

Bij het opstellen van dit vernieuwde snelheidsplan is rekening gehouden om zoveel mogelijk straten in dezelfde snelheidszone te bundelen zodat er maximaal gebruik gemaakt kan worden van zoneborden om het aantal verkeersborden op Lummens grondgebied tot een minimum te herleiden.

De nodige signalisatieborden worden in de komende maanden aangepast zodat het snelheidsplan vanaf 1 september 2017 van kracht kan gaan. Via onze gemeentelijke communicatiekanalen en de nieuwe versie van het stratenplan (verwacht september 2017) zullen de inwoners kennis kunnen nemen van het snelheidsregime in hun straat.

Geen invloed op gewestwegen

Deze aanpassing van het snelheidsplan heeft enkel invloed op de gemeentewegen. Bij gewestwegen heeft de gemeenteraad enkel een adviserende rol en ligt de bevoegdheid inzake snelheidsregime bij Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts. De gemeente Lummen blijft bij haar standpunt dat de inrichting van de verkeerseilanden op de N717 Lummen-Beringen infrastructureel aangepakt moeten worden zodat het snelheidsregime wederom naar 70km/uur gebracht kan worden.

Kaart nieuw snelheidsplan

Klik hier voor het nieuwe snelheidsplan

BRONGemeente Lummen