125 jaar Gildewerking Paal

Persbericht 125 jaar Gildewerking in Paal.

De Landelijke Gilde Paal vierde op zaterdag 25 september jl. het 125-jarig bestaan van de vereniging.

Na de mis in de kerk, waarin de overleden leden werden herdacht, werd daar ook een academische zitting georganiseerd.

Voorzitter Gust Luyten schetste vooreerst de moeilijke levensomstandigheden van de boeren in een gesloten landbouwgemeenschap, zoals Paal, op het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw.

De armoede leidde toen tot een echte plattelandsvlucht vanuitPaal vooral naar Antwerpen en Brussel.

Ondanks de armoede, de emigratiegolf, de ellende van 2 wereldoorlogen en opeenvolgende landbouwcrisissen bleef de gilde als beroepsvereniging voor land- en tuinbouwers actiefin Paal.

Van 1896 tot 1971 heette de vereniging “Boerengilde van Paal”.

Vanaf 1972 kende de gilde een doorstart als “Landelijke Gilde”, een vereniging van en voor de plattelandsbewoners.

Paal als dorp evolueerde van een gesloten boerengemeenschap op het einde van de 19e eeuw, naar een industriële groeipool  op vandaag, een ware metamorfose.

Zich aanpassen aan de nieuwe maatschappelijke evoluties was al die tijd de opgave.

Ook nu zoekt de Landelijke Beweging nieuwe horizonten op.

Concreet inhoud geven aan een toekomstgericht dorpenbeleid wordt een centraal thema in de werking.

Na corona en omwille van de klimaatkwestie wordt het leven en actief zijn in je onmiddellijke omgeving, in je dorp, terug de norm .

Paal heeft, zo betoogde de voorzitter tot slot, de troeven om een dorp met toekomst te blijven, een plek waar mensen graag wonen en mekaar graag ontmoeten.

Luc Gielis, secretaris van de gilde, lichtte vervolgens het belang toe van de verenigingsvlag uit 1896.

Zij werd n.a.v. het 125-jarig bestaan hersteld en geconserveerd door de firma Textielstudio van Joke Vandermeersch.

De archivaris van de Boerenbond ontdekte dat de vlag van Paal een van de oudste nog bewaarde exemplaren is. Zij heeft aan weerskanten een verschillend zijden medaillon. Het is een echt erfgoedstuk.

Het bestuur van onze gilde besliste, zo zei Luc Gielis, om de oude vlag niet alleen te laten herstellen maar ze ook te exposeren in de kerk van Paal, als een kostbaar erfstuk van onze parochie Paal.

Het conserveren van zo’n waardevolle vlag kost echter handenvol geld.

Gelukkig kon de gilde, die dit project grotendeels met eigen middelen financierde, ook rekenen op financiële steun van “Mijn Erfgoed” en van de stad Beringen.

Luc Gielis dankte tot slot de leden van de kerkraad van Paal,omdat zij de vlag een mooie plaats gaven in de kerk.

Christian Stivigny, algemeen directeur van de Landelijke Gilden in Leuven, gaf daarna zijn visie op het verleden en heden van de Boerenbond en van de Landelijke Beweging.

Een vereniging waarin boeren en plattelandsbewoners samen het platteland en haar bewoners en gezinnen verdedigt, zoals de Landelijke Beweging, is uniek in Europa, zei Stivigny.

De Landelijke Beweging is in de loop der jaren uitgegroeid tot een stevige organisatie met meer dan 60.000 leden, actief in650 afdelingen. Zij bereiken jaarlijks met hun activiteiten meer dan 500.000 deelnemers.

Stivigny betoogde dat de overheden dorpen en steden gelijkwaardig moeten behandelen en ook de dorpen volwaardig moeten ondersteunen.

Ieder dorp is wel uniek en vraagt daarom een eigen aanpak.

Door de werking van verenigingen zoals de Landelijke Gilde wordt een dorp meer dan een woon- of slaapplek, maar een aangename leefgemeenschap.

Tot slot wenste hij de gilde en haar bestuur veel succes voor de toekomst.

Thomas Vints, burgemeester van Beringen, feliciteerde tot slot van de zitting de Landelijke Gilde Paal met haar jubileumviering.

Hij sprak de hoop uit dat de gilde ook in de toekomst nog vele succesrijke activiteiten zou kunnen organiseren.

Na de toespraken in de kerk, trok het gezelschap naar de gildezaal van Paalstraat voor een gesmaakte receptie.

De leden van de Landelijke Gilde genoten daarna nog van een feestelijke BBQ , opgevrolijkt door een geslaagd optreden van Jonas van Esch, muzikant en zanger van ”Wederzijds Genoegen”.